ฉบับที่ 124/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

    ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ภูไททัวร์