ฉบับที่ 123 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.50 -15.30 น. กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อน PISA ภายในสถานศึกษา กิจกรรมอบรมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน 548 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA ปี 2568 โดยมีคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรม ฯ และดูแลนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์