ฉบับที่ 122 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมอบรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปี 2567 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวน 533 คน โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง อาจารย์เอื้อมพร นาวี นายภูริวิทย์ จงนิรักษ์ และนายนนทนันท์ แก้วทองคำ ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์