ฉบับที่ 121 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

     วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับมอบหมายจากดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ประจำปีการศึกษา 2566 (กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูร่วมกับสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) ณ ห้องประชุม 19212 อาคาร 19 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภูไททัวร์