ฉบับที่ 120 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ จุดดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูโภชนาการ และนร.แกนนำ อย.น้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกและมอบรางวัลผลงานเครือข่ายที่มีการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่นดีเยี่ยม(Best of the Best)ระดับประเทศ โดยนางนุพิศ อัคพิน หัวหน้างานโภชนาการและครูที่ปรึกษาชุมนุม อย.น้อย ได้นำเสนอผลงาน ประเภทนวัตกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม อย.น้อย PBLCA เพื่อส่งเสริมทักษะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรู้เท่าทันสื่อโฆษณา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายวีรวัฒน์ จุดดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโภชนาการ และนร.แกนนำ อย.น้อย เข้ารับรางวัลโรงเรียน อย.น้อย ต้นแบบขยายผลการพัฒนาหลักสูตรคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ระดับประเทศ และ รางวัลผลงานสถานศึกษา (โรงเรียน อย.น้อย) ที่มีผลงานโดดเด่น (Best Practice) ระดับประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้ นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์