ฉบับที่ 119 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับภาคคณะสงฆ์8 (ส่วนภูมิภาค) ณ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
     ผลการแข่งขัน
     การประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่4
           1. นางสาวชนกวนันท์ โลหะสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้ไปต่อระดับประเทศ
             ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูศตพร ทอนฮามแก้ว ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
          2. นางสาวสโรชา อนันต์ ได้รับรางวัลชมเชย
             ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูวราภรณ์ หอมจันทร์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ประเภท ทีมชาย 5 คน ได้รับรางวัลชมเชย
     ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูทัศนีย์ สิงห์สุพรรณ และคุณครูอรุณจิต เผ่าวงศ์ษา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     ในโอกาสนี้ นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์