ฉบับที่ 118 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

      วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจัดพิธีถวายตัวเป็นลูกพระธาตุนารายณ์เจงเวง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปลูกฝังความรักความศรัทธาแสดงตนเป็นลูกพระธาตุนารายณ์เจงเวง อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้มีพระอาจารย์วีระพงษ์ อภิวุทโฑ รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครเป็นพระผู้ประกอบพิธีถวายตัวเป็นลูกพระธาตุนารายณ์เจงเวงในครั้งนี้ โดยมีนายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีถวายตัวเป็นลูกพระธาตุนารายณ์เจงเวง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมพิธีถวายตัวเป็นลูกพระธาตุนารายณ์เจงเวงในครั้งนี้ด้วย ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์