ฉบับที่ 116 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมต้อนรับนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์และมีค่านิยมหลัก 12 ประการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 580 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากร จากวัดป่าโนนขุมเงิน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยท่านพระครูธรรมญาณทิพยรัช เจ้าอาวาสวัดป่าโนนขุมเงิน รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ฝ่ายธรรมยุต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์