ฉบับที่ 115 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) จัดกิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/EP – 6/EP ปีการศึกษา 2567 ตามกรอบมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีครูชาวต่างชาติได้ร่วมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์