ฉบับที่ 114 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(EP) หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานแนะแนว และคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์