ฉบับที่ 111/2565 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

        วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมและความรุนแรง ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ และเพื่อส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมพิธี ในการนี้
 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย  ณ ลานโดมอเนกประสงค์  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์