ฉบับที่ 110 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

     วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 09.00-12.00 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานในการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานให้คณะครูได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1/2566 พร้อมกันนี้รองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงานได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ในโอกาสนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล มอบของที่ระลึกสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม – เมษายน 2566 และแสดงความยินดีกับนายไกรวิทย์ พิมพ์โพสาคาม นางสาวสุวรรณ มูลสาร นายวิทยา ผิวงาม นางสาวชมพูนุท สมบัติศรี นายชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์ นายณัฐศักดิ์ การุณ และนางสาวเกษศิรินทร์ สุขสำราญ ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ พร้อมทั้งยินดีต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่และข้าราชการครูที่ย้ายออก ประจำปี 2566 ข้าราชการครูที่ย้ายเข้า นางสาวนลินกานต์ แสนบรรดิษฐ์ วิชาเอกอังกฤษธุรกิจ ข้าราชการครูที่ย้ายออก นางสาวจารุณี เรืองสวัสดิ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร

ภูไททัวร์