ฉบับที่ 100 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566

     วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง พร้อมคณะร่วมงานรดน้ำ ขอพร ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และอนุรักษณ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในการนี้นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมากร พระพุทธสากลพิสิฐวิจิตรธรรโมภาศ พร้อมทั้งประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมภูมพลังแผ่นดิน ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ภูไททัวร์