มิถุนายน 2566

Read more
 • 3 July 2566
 • 0

กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

Read more
 • 3 July 2566
 • 0

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 84 คน เข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการต้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ STEM CAMP 2023” ประจำปีการศึกษา 2566

Read more
 • 3 July 2566
 • 0

ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

Read more
 • 29 June 2566
 • 0

งานTO BE NUMBER ONE กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้กำหนด จัดอบรม ธ.น.ว. ต้านภัยยาเสพติด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Read more
 • 29 June 2566
 • 0

ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง”สร้าง…เสริม…สุข…เพื่อเด็กและครอบครัวไทย” Creating happiness for Thai children and families และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 พร้อมทั้งรับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรดีเด่น บุคคลดีเด่น ประจำปี 2565

Read more
 • 28 June 2566
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สืบสรรค์วันสุนทรภู่ สานสู่วันภาษาไทยแห่งชาติ”

Read more
 • 24 June 2566
 • 0

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3, 2/4 จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๒ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ๔ ต้าน สู่การปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบรมจักรี

Read more
 • 24 June 2566
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับงานกิจการนักเรียน จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ” กิจกรรมวิทยากรสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกโซเซียลมีเดียเครือข่ายกระทิงทาโร่”