พฤษภาคม 2566

Read more
 • 7 June 2566
 • 0

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส่งผลงานกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ TIKTOK กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์” จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้มอบเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Read more
 • 29 May 2566
 • 0

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP จัดกิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/EP- 6/EP ตามกรอบมาตรฐานของ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

Read more
 • 29 May 2566
 • 0

ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1

Read more
 • 26 May 2566
 • 0

ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานแนะแนวและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมต้อนรับและรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Read more
 • 28 May 2566
 • 0

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนวและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมต้อนรับและรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Read more
 • 26 May 2566
 • 0

ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เดินทางไปส่งนางสาวจารุณี เรืองสวัสดิ์ ในโอกาสได้ย้ายกลับภูมิลำเนา ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

Read more
 • 26 May 2566
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ และบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 8 ณ จังหวัดหนองคาย

Read more
 • 24 May 2566
 • 0

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย 1. น.ส.ประภัสสร มุงคุณ วิชาเอกภาษาไทย 2. น.ส.อรยา นามศรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 3. น.ส.พัณณิตา แสนมุงคุณ วิชาเอกสังคมศึกษา และประเมินครั้งที่ 2 ประกอบด้วย 1.น.ส.วรัญญา สายตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2. น.ส. จารวี อินธิกาย วิชาเอก ภาษาจีน

Read more
 • 16 May 2566
 • 0

นายชัยวัฒน์ โกษาแสง ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสากกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยได้นำลูกเสือจำนวน 9 นาย ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 6 หน่วย คอยอำนวยความสะดวกและดูหมายเลขลำดับของการเลือกตั้งให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ หน่วยเลือกตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Read more
 • 16 May 2566
 • 0

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงาน ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างเจตคติที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง