กุมภาพันธ์ 2565

Read more
 • 3 March 2565
 • 0

    ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1520/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564

Read more
 • 3 March 2565
 • 0

    วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดสรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และประกวดบรรยายธรรม จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ณ วัดแจ้งแสงอรุณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการประกวดมีดังนี้

Read more
 • 3 March 2565
 • 0

    วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดสรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และประกวดบรรยายธรรม จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ณ วัดแจ้งแสงอรุณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการประกวดมีดังนี้

Read more
 • 3 March 2565
 • 0

    วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาพร้อมด้วยว่าที่พ.ต.สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนายจักรภัทร วงศ์มีแก้ว นักเรียนที่เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Read more
 • 25 February 2565
 • 0

    วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยามอบหมายให้นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับโล่จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน

Read more
 • 25 February 2565
 • 0

    วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุจิตรา อันแสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย จัดโครงการอ่านได้ เขียนคล่อง ถูกต้องคำไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบออนไลน์

Read more
 • 25 February 2565
 • 0

    ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยยา นายธนากร อุทัยดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวเสาวลักษณ์ กิ่งนาคม หัวหน้าห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MST) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน

Read more
 • 25 February 2565
 • 0

    วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับคำสั่งสำนักงานศึกษาธิกาจังหวัดสกลนครที่ 098/2565 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง และประชาสัมพันธ์

Read more
 • 25 February 2565
 • 0

    วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชุด

Read more
 • 25 February 2565
 • 0

    วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 งานรับนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ