กุมภาพันธ์ 2567

Read more
 • 4 March 2567
 • 0

งานห้องสมุดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติยอดนักอ่านและครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านใน”โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามรอยพระจริยวัตร” ประจำปีการศึกษา 2566

Read more
 • 29 February 2567
 • 0

เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม สายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยชอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Read more
 • 29 February 2567
 • 0

งานห้องสมุดโรงเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเข้ารับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ (ฉบับพระราชทาน)

Read more
 • 27 February 2567
 • 0

งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในรูปแบบกิจกรรมค่าย T.N.W. LEADER

Read more
 • 27 February 2567
 • 0

กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 123 คน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย

Read more
 • 27 February 2567
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วัดแจ้งแสงอรุณ อ.เมือง จ.สกลนคร

Read more
 • 27 February 2567
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Sakolraj Robotic Grand Champion 2024 ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Read more
 • 27 February 2567
 • 0

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 “กีฬาจตุรมิตร”

Read more
 • 27 February 2567
 • 0

งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม. 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม. 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม. 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม. 4