กันยายน 2566

Read more
 • 22 September 2566
 • 0

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจีราวรรณ ไชยมงค์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน” ด้าน การพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

Read more
 • 22 September 2566
 • 0

นำนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติและการประกาศเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 กิจกรรม “สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

Read more
 • 22 September 2566
 • 0

ร่วมวางหรีดเคารพศพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่จันทร์ทา แสนเมือง ผู้ปกครองของนางสาวจิราพร สุขาทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

Read more
 • 22 September 2566
 • 0

ารประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 4/2566 เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2566

Read more
 • 15 September 2566
 • 0

รับเกียรติบัตรคณะทำงานการถอดบทเรียน “ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย” ของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มีผลดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่างเพื่อเผยแพร่ในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more
 • 15 September 2566
 • 0

คณะครูงานโภชนาการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนชุมนุม อย.น้อย เข้าร่วมประกวด โครงการสุดยอด อย.น้อย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร