กรกฎาคม 2565

Read more
 • 27 July 2565
 • 0

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางหรีดเคารพศพ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อแตะต้อง โกษาแสง ซึ่งเป็นคุณพ่อของนายชัยวัฒน์ โกษาแสง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ บ้านนาคอย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

Read more
 • 26 July 2565
 • 0

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายกหมู่ยุวกาชาดเป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 1 จำนวน 337 คนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกยุวกาชาดใหม่

Read more
 • 26 July 2565
 • 0

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร. เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

Read more
 • 26 July 2565
 • 0

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธาน

Read more
 • 25 July 2565
 • 0

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน World Robot Olympiad 2022 : WRO 2022 รอบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบออนไลน์

Read more
 • 25 July 2565
 • 0

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ว่าที่พ.ต.สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ กำหนดการจัดงานปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร

Read more
 • 25 July 2565
 • 0

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาพร้อมด้วยนายกฤษฎากร เกริกกานต์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นางสุกัญญา สุภาพ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และนางสาววันวิสา ประสพดี เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการโครงการห้องเรีบนพิเศษ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดมหกรรมวิชาการในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชบุรุษจันทร์อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more
 • 25 July 2565
 • 0

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานหลังสอบกลางภาค ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

Read more
 • 24 July 2565
 • 0

ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565 นายชัยณรงค์ โคตรชุม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาพร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ส่งทีมนักกรีฑา เข้าแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Read more
 • 30 July 2565
 • 0

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนางพิไลวรรณ สีหามาตย์ ว่าที่พ.ต. สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมทำบุญโรงทาน ถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยจำนวน 6,000 บาท เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ (เจนยุทธนา จิรยุทฺโธ) ณ วัดปริยัติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร