กรกฎาคม 2567

Read more
 • 23 July 2567
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “แก้วมุกดาเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 (ภาคอีสาน) ณ จังหวัดมุกดาหาร

Read more
 • 23 July 2567
 • 0

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Coding Bootcamp และกิจกรรม National Coding War ภายใต้โครงการ “Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย” ประจำภาคอีสานล่าง จังหวัดอุบลราชธานี

Read more
 • 19 July 2567
 • 0

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำหรับดำเนินการเรียนโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) และรับมอบ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ จากสำงานส่งเสริมเศรษฐกิจ (DEPA)

Read more
 • 17 July 2567
 • 0

นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และงานแนะแนว นำคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยทาน พร้อมปัจจัย ณ วัดหลวงปู่ภูพาน อ.เมือง จังหวัดสกลนคร

Read more
 • 17 July 2567
 • 0

นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ จุดดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยทาน พร้อมปัจจัย ณ วัดหลวงปู่ภูพาน อ.เมือง จังหวัดสกลนคร

Read more
 • 17 July 2567
 • 0

นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ ว่าที่พ.ต.สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยทาน พร้อมปัจจัย ณ วัดศรีวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Read more
 • 17 July 2567
 • 0

นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ ว่าที่พ.ต.สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยทาน พร้อมปัจจัย ณ วัดศรีวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Read more
 • 17 July 2567
 • 0

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

Read more
 • 16 July 2567
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนห้องเรียนภาษาจีน จำนวน 120 คน
เข้าร่วมโครงการแนะแนวทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน (JINBU Study in China)

Read more
 • 16 July 2567
 • 0

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะครูที่ปรึกษานำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายวิชาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนคู่จังหวัดพัฒนา