ฉบับที่ 98/2565 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

    วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ ประธานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสรุปรายจ่ายโครงการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2564 และขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร

ภูไททัวร์