ฉบับที่ 88 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

     ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานห้องสมุด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จำนวน 8 คน เป็นผู้ได้รับรางวัลยอดนักอ่านประจำปีพุทธศักราช 2566 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดมีชีวิตวิถีใหม่ (Creative Design for the New Normal Library) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2566 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ภูไททัวร์