ฉบับที่ 86 วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

      วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ได้แก่ คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษทุกโครงการ หัวหน้างานห้องสมุด หัวหน้างานประกันคุณภาพ ตัวแทนห้องเรียน 5 ภาษา และครูที่รับผิดชอบจัดทำแผนงาน/โครงการของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/ห้องเรียนพิเศษ/งานต่าง ๆ โดยมีนายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์