ฉบับที่ 85/2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

   วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยมีการถอดบทเรียนโปรแกรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา (TNW Moral Program) กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในกระบวนการเรียนรู้ วิทยากรโดยนายเกรียง ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางนุพิศ อัคพิน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

เช่ารถตู้สกลนคร