ฉบับที่ 85 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์