ฉบับที่ 84 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระ ฯ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2567 โดยมีนายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระ ฯ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2567 ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์