ฉบับที่ 80 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

     วันพฤหัสบดีที่  16 มีนาคม 2566 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียน Top Ten ระดับชั้นละ 10 คน ในการนี้รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ด้วย  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์