ฉบับที่ 8 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567

     วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ จุดดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ในการนี้นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567 โดยจังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนครประจำปี 2567 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นในงานวันเด็กแห่งชาติ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567 ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น คือ
     1. นายอดิเทพ จองบุดดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
     2. นางสาวกชพรรณ ขุนศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 ด้านวิชาการ
     3. นางสาวสุกฤตา พรมเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ด้านวิชาการ
     4. นางสาวลลิตา มะโนภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ด้านวิชาการ
     ในโอกาสนี้ นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์