ฉบับที่ 79/2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

   วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดย ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัลดังนี้
  ผลการประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 8 จัดโดย กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม
  ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
  รางวัลชนะเลิศ นางสาวชนกวนันท์  โลหะสาร  เข้ารอบระดับประเทศ  ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
  รางวัลชนะเลิศ นางสาวดวงฤทัย ราชคำ  เข้ารอบระดับประเทศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสโรชา  อนันต์  เข้ารอบระดับประเทศ
  ครูที่ปรึกษา 1.นางสาวอาภรณ์รัตน์  แสนภูวา 2.นางวราภรณ์  หอมจันทร์ 3.นายปัณณวัฒน์  กิตติพิชญา 4.นายนันทพงศ์ หาญจำปา
ซึ่งการบรรยายธรรมทั้งระดับม.ต้นและระดับม.ปลาย ได้ไปแข่งขันการประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ  ในการนี้คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

 
เช่ารถตู้สกลนคร