ฉบับที่ 73/2565 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

      เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นักเรียนแกนนำเยาวชนต้นกล้าวิถีพุทธ เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ (โครงงานต่อเนื่อง) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงาน ” มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ” พิธีมอบโล่พระราชทาน การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนาครั้งที่ 5
     นักเรียนแกนนำ ประกอบด้วย
1. นางสาวสุชาวดี สอนวงษา ชั้น ม.5/1
2. นายชินวัตร พัสดร ชั้น ม.5/S
3. นางสาวนิชากร  จำเริญพูล ชั้น ม.5/S
     คุณครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม
1. นางนุพิศ อัคพิน
2. นางเพ็ญศรี  เคนไชยวงศ์
     ในการนี้คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย