ฉบับที่ 73 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางบุษกร ศรีระดา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการกล่าวรายงานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียน Top Ten ระดับชั้นละ 10 คน ในการนี้รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์