ฉบับที่ 73 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00  น.  ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2565 พร้อมกันนี้รองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงานได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ในการนี้งานส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล มอบของที่ระลึกสำหรับคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565  มีดร.สมใจ  อุดมศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นผู้มอบ โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์