ฉบับที่ 70/2565 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

       วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 440 คน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมีคณะครูและบุคลากร ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้โอวาทและให้ข้อคิดในการเริ่มต้นเข้าสู่ “รั้ว เหลือง-เทา” ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ด้วย
       ทั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด