ฉบับที่ 7 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

     วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนห้องเรียน ภาษาเกาหลี -ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการแข่งขัน หนูน้อยนักอ่าน ภาษาไทย/ภาษาเกาหลี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ จังหวัดสกลนคร FM 91.25 ผลการแข่งขันมีดังนี้
การแข่งขันภาษาไทย
     ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงสุธาภรณ์ แก้วดี ม.1/12
     ได้รับรางวัลชมเชย เด็กหญิงจิรนันท์ ปัตโชติชัย ม.1/12
     เด็กหญิงทรงขวัญ ชาลีกุล ม.1/12
     เด็กหญิงธนิสรา ชาคุณ ม.1/12
     เด็กหญิงผกามรินทร์ สุทธิมาศ ม.1/12
     เด็กหญิงภัทรภรณ์ แก้วจันดา ม.3/9
การเข่งขันภาษาเกาหลี
     ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงชนัญญา สีกุดหล้า ม.3/9
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงสุธาภรณ์ แก้วดี ม.1/12
ได้รับรางวัลชมเชย เด็กหญิงจิรนันท์ ปัตโชติชัย ม.1/12
เด็กหญิงทรงขวัญ ชาลีกุล ม.1/12
     เด็กหญิงธนิสรา ชาคุณ ม.1/12
     เด็กหญิงผกามรินทร์ สุทธิมาศ ม.1/12
     เด็กหญิงภาวิณี ศรีจันทร์ ม.1/12
     เด็กหญิงภัทรภรณ์ แก้วจันดา ม.3/9
     ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวพลอยไพลิน รัตนวรรณ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     พร้อมกันนี้เด็กหญิงจิรนันท์ ปัตโชติชัย ม.1/12 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำกล่าวสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้ ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์