ฉบับที่ 67/2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

 
    เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.-12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา นำโดยดร.เอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระฯ ประชุมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ณ ห้องประชุม 2  ทั้งนี้การประเมินคุณภาพภายในทั้ง 3 มาตรฐาน พิจารณาจากงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน/การนิเทศกำกับติดตาม/การเผยแพร่ผลงาน/การนำผลไปพัฒนาต่อยอด และ นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในปีการศึกษา 2564 สรุปผลการประเมิน โรงเรียนธาตุนารายณ์มีผลการประเมินตนเองทั้ง 3 มาตรฐานอยู่ในระดับ 5 ระดับยอดเยี่ยม ทั้ง 3 มาตรฐาน เป็นไปตามค่าเป้าหมาย งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ จะนำผลการประเมินไปจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจต่อไป
9 files