ฉบับที่ 64/2565 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

   วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565เวลา 09.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในที่ประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงาน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมประชุม ในการนี้งานส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล. มอบเกียรติบัตรสำหรับครูที่ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 คน เกียรติบัตรและของที่ระลึกสำหรับคุณครูที่บริจาคเงินทุนการศึกษาในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 39 ปี และมอบของที่ระลึกสำหรับคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม มอบเกียรติบัตรโดยดร.เอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร
    ทั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด