ฉบับที่ 63/2565 วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

    วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565
   ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้พบปะและให้กำลังใจนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก ฯ ก่อนเข้าห้องสอบในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร