ฉบับที่ 63 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ ม.3/S จำนวน 84 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักความผูกพัน รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณะครูและสถานศึกษาตนเองและเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวะศึกษาต่อไปในอนาคตอันใกล้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์