ฉบับที่ 62 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุล ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นนอกสถานศึกษา 2.นายธนากร อุทัยดา ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยจำนวน 2 คน คือ 1. นางสาวมานิตา เจริญเชื้อ วิชาเอกภาษาเกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2. นางสาวปิยะธิดา ทุมกิจจะ วิชาเอกนวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้คณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้

ภูไททัวร์