ฉบับที่ 61 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

     วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานห้องสมุดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติยอดนักอ่านและครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านใน”โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามรอยพระจริยวัตร” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์