ฉบับที่ 60/2565 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

    วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายธนากร อุทัยดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ กิ่งนาคม หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/S จำนวน 30 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสกลนคร  มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 รับฟังการบรรยายหัวข้อ “วิถีชุมชน ครามธรรมชาติ” นักเรียนได้ทราบถึงแหล่งที่มาและกระบวนการในการทำผ้ามัดย้อมคราม รวมถึงได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ณ ร้านครามสกล กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ  การอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม ณ ปางช้างเผือกสกลนคร จังหวัดสกลนคร