ฉบับที่ 59/2565 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

    วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดย ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับประเทศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ส่วนภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนี้
                  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้รับรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ พันธกิจด้านประชาธิปไตย
2. รองชนะเลิศอันดับ 2 พันธกิจด้าน ศาสนา วัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์
3.รองชนะเลิศอันดับ 2 พันธกิจด้านสังคม
4.รองชนะเลิศอันดับ 2 พันธกิจด้านเศรษฐกิจ
5.รองชนะเลิศอันดับ 3 พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม