ฉบับที่ 58 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

     ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในรูปแบบกิจกรรมค่าย T.N.W. LEADER ของคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อเป็นการวางรากฐาน สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน ปลูกฝังการเป็นผู้นำที่มีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 50 คน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย T.N.W. LEADER ในครั้งนี้ ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์