ฉบับที่ 57/2565 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

    วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานในพิธี ฯ ได้รับเกียรติจาก ดร. เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร ในการนี้รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ด้วย