ฉบับที่ 57 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

     วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จัดโดยสถานีวิทยุ 909 ฯ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการแข่งขัน
     1. ทีมธาตุนารายณ์ 1 (ทีมหญิง)ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับ โล่ เกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาทและพัดลมปรับอากาศ 1 เครื่อง
     2. ทีมธาตุนารายณ์ 3 (ทีมชาย) ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับโล่ เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท
     3. ทีมธาตุนารายณ์ 3 (ทีมหญิง)ได้รางวัลพิเศษ ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
โดยมีคุณครูที่ควบคุมทีมคือ นางเพ็ญศรี จิ๋มอาษา นางวาศนา อัคราช นางสาวชมพูนุท สมบัติศรี นางทัศนีย์ สิงห์สุพรรณ และนางอรุณจิต เผ่าวงศ์ษา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนาราณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์