ฉบับที่ 56 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

     วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2567 มีผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุง และคัดเลือกหนังสือเรียน ร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถัวจ่ายซึ่งกันและกันของสถานศึกษา และร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์