ฉบับที่ 55 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

     วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วัดแจ้งแสงอรุณ อ.เมือง จ.สกลนคร และได้เป็นตัวแทนไปประกวดแข่งขันต่อระดับภาคสงฆ์ที่ 8 ดังนี้
     ผลการแข่งขัน การประกวดบรรยายธรรม ระดับ ม.ปลาย
     – รางวัลชนะเลิศ
       นางสาวชนกวนันท์ โลหะสาร ม.5/1
       ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวศตพร ทอนฮามแก้ว ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     -รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
       นางสาวสโรชา อนันต์ ม.6/2
       ครูผู้ฝึกซ้อม นางวราภรณ์ หอมจันทร์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     การประกวดสวดมนต์หมู่ฯประเภททีมชาย ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศ อันดับที่ 2
       ครูผู้ฝึกซ้อม นางทัศนีย์ สิงห์สุพรรณ และ นางอรุณจิต เผ่าวงศ์ษา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนาราณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์