ฉบับที่ 54/2565 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

    ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยนายธนากร  อุทัยดา หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปี 2565  ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และเคียงสะหวันรีสอร์ท ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ  โดยมีครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย