ฉบับที่ 54 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

     ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2567 นายพรชัย สิทธิศักดิ์ หัวหน้าเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Sakolraj Robotic Grand Champion 2024 ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สรุปรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Sakolraj Robotic Grand Champion 2024 วันที่ 15-17 ก.พ.2567
     1.ชนะเลิศ LineFast Lego ระดับมัธยมได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี เหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
       -นายอดิเทพ จองบุดดี ม.4/12
       -นายชาญนรงค์ พันพิพิธ ม.4/13
       ครูผู้ควบคุม ครูฉวี โคนพันธุ์/ครูเดชอุดม ไชยวงศ์คต
     ———-
     2.รองชนะเลิศอันดับ 1 LineFast Lego ระดับมัธยม ได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
       -นายกิตติพัฒน์ ธงศรี ม.4/12
       -นายเอกรัตน์ สุขประเสริฐ ม.5/13
       ครูผู้ควบคุม ครูฉวี โคนพันธุ์/ครูเดชอุดม ไชยวงศ์คต
     ———-
     3.รองชนะเลิศอันดับ 2 LineFast Lego ระดับมัธยม ได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
       -นายศิริราช กางทอง ม.6/12
       -นายอธิปัตย์ นิลทะราช ม.6/12
       ครูผู้ควบคุม ครูพรชัย สิทธิศักดิ์/ครูชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ
     ———-
     4.รองชนะเลิศอันดับ 3 LineFast Lego ระดับมัธยม ได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัล
       -นายปกป้อง สิทธิศักดิ์ ม.5/12
       -นายวรินทร ศิลป์ประกอบ ม.5/13
       ครูผู้ควบคุม ครูพรชัย สิทธิศักดิ์/ครูเดชอุดม ไชยวงศ์คต
     ———-
     5.รองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์กู้ภัย Lego ม.ต้น ได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
       -เด็กชายธนกฤต ฤทธิวงศ์ ม.2/8
       -นางสาวปรียาภรณ์ ปีฮุ่ง ม.3/14
       ครูผู้ควบคุม ครูฉวี โคนพันธุ์/ครูปิยธิดา ทุมกิจจา
     ———-

ภูไททัวร์