ฉบับที่ 52 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

     วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในที่ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 เพื่อให้การใช้งบประมาณดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน ตลอดจนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้มีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ฯ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ หัวหน้าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ หัวหน้าห้องเรียนภาษา และงานแนะแนว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์